ciruelita

11 tekstów – auto­rem jest ci­rueli­ta.

Przy­roda za­pew­nia wszys­tkim or­ga­niz­mom ewo­lucję, je­dynie człowiek sta­je się co­raz bar­dziej prymitywny. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 15 stycznia 2011, 21:32

Naj­większą bliznę na ser­cu zos­ta­wia pier­wsza miłość, tą blizną jest sentyment. 

myśl
zebrała 82 fiszki • 25 września 2010, 15:58

Ko­lej­ny życiowy pa­radoks, gdy naj­większych wrogów zes­pa­la wspólny obiekt niena­wiści, a naj­większych przy­jaciół roz­dziela wspólny obiekt miłości. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 13 sierpnia 2010, 15:49

Is­tnieją i te zbrod­nie, na które nie ma pra­wa i praw­do­podob­nie nig­dy nie będzie. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 10 sierpnia 2010, 12:29

Tyl­ko du­ma pot­ra­fi stworzyć powłokę zwaną obojętnością, przez którą ani nie prze­nik­nie głos ser­ca, ani nie będzie wi­doczny nasz wewnętrzny ból. Ten spryt­ny mecha­nizm poz­wa­la uk­ryć na­wet naj­silniej­sze uczu­cia i emocje. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 9 sierpnia 2010, 14:29

Nieświado­mość - cien­ka ba­riera po­między po­zorem a rzeczywistością. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 6 sierpnia 2010, 13:45

Pielęgnuj zna­jomości, szli­fuj przyjaźnie. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 27 lipca 2010, 15:11

Człowiek - is­to­ta, która nig­dy nie wie co ma ale zaw­sze wie co straciła. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 12 lipca 2010, 21:54

Na­zywając nasze prag­nienia marze­niami w pew­nym sen­sie skreśla­my ich sięgnięcie spychając do przeg­ro­dy z za­wie­szką "być może kiedyś". 

myśl
zebrała 18 fiszek • 8 lipca 2010, 21:10

Po pros­tu trze­ba uz­nać, że lo­kator już nie wróci, jeszcze raz do­robić klucze i od­dać je te­mu, kto będzie głośno i usil­nie stu­kał do drzwi serca. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 7 lipca 2010, 22:35
ciruelita

Ulubione

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ciruelita

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność